Nieuws

Interview het FD
10 december 2015
Op maandag 2 november ben ik geïnterviewd door Richard Smit over het motiveren van werknemers. Gemotiveerde medewerkers vormen namelijk één van de grootste drijvende krachten achter bedrijfsgroei, zo blijkt uit onderzoek van het FD. Mijns inziens zijn voor gemotiveerde medewerkers de volgende drie aspecten van belang: 1) zingeving, 2) energiebronnen in het werk en 3) rechtvaardigheid. Waarbij het laatste aspect met name belangrijk is om de motivatie te behouden.

Interview Metro
28 september 2015
Op dinsdag 22 september ben ik geïnterviewd door John van Schagen over als werken een obsessie wordt. Kortom, over werkverslaving. Werkverslaafden maken meestal extra uren uit vrije wil en niet omdat een baas dat van hen verwacht of eist. Het komt hun zelfvertrouwen en eigenwaarde ten goede. Vragen als hoe vaak komt het voor en wat kun je eraan doen worden beantwoord.

Interview Volkskrant
11 augustus 2015
Op maandag 6 juli ben ik samen met prof. dr. Wilmar Schaufeli geïnterviewd door Pieter Hotse Smit. In het interview stond hard werken en met name werkverslaving centraal. Wat verstaan we precies onder werkverslaving? Hoe vaak komt het voor? Wat veroorzaakt werkverslaving? En wat kun je eraan doen? Alle harde werkers worden geadviseerd om eerlijk een kritisch te kijken naar hun eigen werkhouding en zichzelf de volgende vragen te stellen: Hoeveel tijd ben ik op een dag aan het werk? En hoeveel tijd op een dag denk ik aan het werk, als ik eigenlijk niet aan het werk ben?

Congres NVDA ‘De zorg verandert. En wat doe jij?’
17 juli 2015
Op 7 november 2015 organiseert de NVDA, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten, het congres ‘De zorg verandert. Wat doe jij?’. Tijdens dit congres zal ik de workshop ‘Bevlogen of werkverslaafd?’ verzorgen. Deelnemers leren over de motieven van werkverslaafden en bevlogenen en de mogelijke gevolgen van hun werkgedrag. Het verschil tussen werkverslaving en bevlogenheid wordt duidelijk en herkenbaar. Daarnaast krijgen zij tips om bevlogenheid te stimuleren en werkverslaving zo veel mogelijk tegen te gaan.

Artikel in MT Rendement
17 juli 2015
In de juni-editie van MT Rendement is een artikel verschenen met als titel ‘Heb oog voor jong’, waar ik een bijdrage aan heb geleverd. Door de vergrijzing van de beroepsbevolking en de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd zijn werkgevers misschien vooral gericht op het functioneren en de (duurzame) inzetbaarheid van oudere medewerkers. Er is echter nóg een groep medewerkers die aandacht nodig heeft. De jongere garde kampt namelijk ook met een aantal uitdagingen waarbij de hulp van werkgevers goed van pas komt.

Interview Folia magazine
19 maart 2015
Op donderdag 12 februari ben ik geïnterviewd door Carlijn Schepers. In het interview stonden studeerverslaving en werkverslaving centraal. Werkverslaving gaat gepaard met relatief stabiele persoonlijkheidskenmerken. Om deze reden is het aannemelijk dat medewerkers die op een dwangmatige manier hard werken, eerder dwangmatig studeerden. Het interview is hier te vinden.

Verzuim door stress op steeds jongere leeftijd
18 maart 2015
Het gemiddelde verzuim in 2014 bedraagt 3.9%, en is hoger dan het verzuim in 2013 (3,8%). Ook is de gemiddelde verzuimduur toegenomen van 24 dagen in 2013 naar 29 dagen in 2014. Stressklachten vormen de belangrijkste verzuimoorzaak en komen op steeds jongere leeftijd voor. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers. Maar waarom komen stressklachten op steeds jongere leeftijd voor? Meer informatie is hier te vinden.

Landelijk Arbo Congres
11 februari 2015
Op maandag 18 mei 2015 geef ik een workshop op het Landelijk Arbo Congres 2015 in de Jaarbeurs Utrecht. Ik vertel over bevlogenheid en werkverslaving: wat kunt u doen om  bevlogenheid te stimuleren en werkstress te voorkomen? Het Landelijke Arbo Congres is een jaarlijks congres voor Arbo-professionals waar actualiteiten, handige wetenswaardigheden en praktische tips op Arbo gebied voor het voetlicht worden gebracht. Een actief programma met verschillende plenaire sprekers en vele workshops rondom veilig en gezond werken, duurzame inzetbaarheid en werkplezier. Kortom, u heeft in één dag alle informatie die noodzakelijk is om op de hoogte te blijven in de veranderende ARBO wereld. Het programma kunt u hier vinden.

Blue Monday
19 januari 2015
Vandaag is het Blue Monday, de meest deprimerende dag van het jaar. Tenminste als we de Britse psycholoog Cliff Arnall moeten geloven. Op basis van een formule stelde hij dat de maandag van de laatste volle week van januari de dag is waarop de meesten zich depressief voelen. Maar hoe serieus moeten wij Blue Monday eigenlijk nemen?

De formule van Cliff Arnall
De formule zelf licht al een tipje van de sluier op. De formule is naar verluidt als volgt:

[W+(D-d)]xTQ  / MxNa

De meest deprimerende dag van het jaar is bepaald aan de hand van het weer (W), de hoogte van eventuele schulden die wij hebben (D), ons maansalaris (d), de hoeveelheid tijd die verstreken is na Kerst (T), de mate waarin het ons lukt om goede voornemens vol te houden (Q), onze motivatie in het algemeen (M), de noodzaak die wij voelen om actie te ondernemen (N) en de mate waarin wij daadwerkelijk actie ondernemen (A). Op het eerste gezicht lijkt de formule tamelijk willekeurig te zijn opgesteld en lijken er belangrijke factoren te ontbreken. Wij weten bijvoorbeeld dat als wij vertrouwen hebben in onszelf en in onze capaciteiten, wij veerkrachtiger zijn (Hoijtink, Te Brake & Dückers, 2011). Ook de aanwezigheid van een sociaal netwerk bestaande uit familie, vrienden, kennissen en/of collega’s, kan ervoor zorgen dat wij beter opgewassen zijn tegen de eisen die het leven aan ons stelt. Het is onduidelijk hoe Cliff Arnall tot zijn formule is gekomen. Een onderbouwing voor de formule ontbreekt en er is veel kritiek vanuit wetenschappelijke kringen.

Een wekelijks terugkerend fenomeen?
Er is overigens wel wetenschappelijke literatuur te vinden over Blue Monday. Blue Monday staat niet alleen voor de meest deprimerende dag van het jaar, maar ook voor de maandag in het algemeen. Zo is de heersende veronderstelling dat onze stemming het slechts is op maandag, dat deze verbetert naarmate de week vordert met een boost op vrijdag en een positieve piek in het weekend (Stone, Schneider & Harter, 2012). Is er dan wel wetenschappelijk bewijs voor deze aanname?

Onderzoek onder 340.000 respondenten in de VS laat zien dat wij op de maandag niet meer negatieve emoties ervaren dan gemiddeld genomen op de andere werkdagen. Daarnaast ervaren wij op de maandag ook niet minder positieve emoties dan gemiddeld genomen op de andere werkdagen. Op basis van deze bevindingen kunnen wij dus concluderen dat de veronderstelling dat onze stemming het slechts is op maandag niet lijkt te kloppen. Voor de boost op vrijdag en de positieve piek in het weekend is echter wel bewijs. Op vrijdag ervaren wij meer positieve emoties en minder negatieve emoties dan gemiddeld genomen op de andere werkdagen en in het weekend ervaren wij meer positieve en minder negatieve emoties dan doordeweeks. Onze overtuiging dat onze stemming het slechts is op maandag kan wellicht toegeschreven worden aan de overgang van de zondag op een doordeweekse dag.

Gepensioneerden
Opvallend is dat het onderzoek laat zien dat ook gepensioneerden beter gestemd zijn tijdens het weekend dan op doordeweekse dagen. Dit suggereert dat de verschillen in onze stemming niet volledig toe te schrijven zijn aan ons werk. Mogelijk spelen de sociale activiteiten die wij veelal in het weekend ondernemen ook een belangrijke rol. Het merendeel van de gepensioneerden ziet immers in het weekend de kinderen en eventuele kleinkinderen.

De maakbaarheid van ons welbevinden
Het goede nieuws is dat wij ons welbevinden voor een groot deel zelf in de hand hebben (Ouweneel, Le Blanc & Schaufeli, 2014). Ons welbevinden wordt voor 50% bepaald door onze genen, voor 10% door omstandigheden én voor 40% door doelbewuste activiteiten die wij zelf ondernemen. Met een klein gebaar kunnen wij ons al gelukkiger en minder depressief voelen. Als wij iedere (werk)dag ten minste vijf vriendelijke daden verrichten en deze samen met de reacties van anderen hierop aan het einde van de dag noteren, nemen onze positieve emoties toe. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het openhouden van een deur voor een collega of een drukke collega een taak uit handen nemen. Deze vriendelijke gebaren zorgen ervoor dat wij ons goed over onszelf voelen en: wie goed doet, goed ontmoet!

Artikel in Gedrag & Organisatie
17 december 2014
In de Zelf-Determinatie Theorie staan drie universele basisbehoeften centraal: de behoeften aan autonomie, relationele verbondenheid en competentie. De mate waarin deze behoeften vervuld zijn, bepaalt onze motivatie en ons gedrag. Iedereen heeft deze behoeften, maar welke rol spelen zij bij bevlogenheid en werkverslaving? En wat zijn de mogelijke gevolgen van deze twee vormen van hard werken voor de werkprestatie? Dit is nu te lezen in het artikel ‘Bevlogenheid en werkverslaving: De rol van psychologische behoeftebevrediging en de gevolgen voor de werkprestatie’, gepubliceerd in het tijdschrift Gedrag & Organisatie. Het artikel is hier te vinden.

Interview NSvP
12 november 2014
Op dinsdag 23 september ben ik geïnterviewd door Ceciel Bremer. Het interview vond plaats naar aanleiding van een artikel dat ik samen met collega’s in 2012 heb geschreven en dat gepubliceerd is in het tijdschrift Gedrag & Organisatie. In het artikel stond de motivatie van werkverslaafden, bevlogen en opgebrande werknemers centraal. Het interview, gepubliceerd op de website van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP), is hier te vinden.

Herken de signalen
29 september 2014
33% van het langdurig verzuim heeft een psychische oorzaak. Een werknemer die uitvalt met psychische klachten zit gemiddeld 180 dagen thuis. Het (vroegtijdig) herkennen van signalen die wijzen op psychische klachten is daarom belangrijk en de signalen zijn hier te vinden. Zo kan uitval door psychische klachten worden voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om het taboe dat rondom deze thematiek hangt te doorbreken. Om deze reden heeft ArboNed een mini-documentaire gemaakt waarin collega’s hun ervaringen delen. Zij geven aan hoe het is gekomen dat ze zich met psychische klachten hebben moeten ziek melden. Hebben ze het bespreekbaar kunnen maken? Hebben ze het zelf zien aan komen? De mini-documentaire is hier te vinden.

VGdagen
29 september 2014
Van woensdag 5 november tot vrijdag 7 november organiseren de NVVG (Nederlandse Vereniging Voor Verzekeringsgeneeskunde) en de GAV (Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken) een gezamenlijk congres. Uiteenlopende onderwerpen zullen worden gepresenteerd. Op vrijdag 7 november zal ik tijdens een parallelsessie de belangrijkste bevindingen uit mijn proefschrift ‘Understanding the dark and bright sides of heavy work investment: Psychological studies on workaholism and work engagement’ bespreken. Meer informatie is hier te vinden.

Jonge Doctorenlezing NIP
29 september 2014
Op dinsdag 4 november organiseert de sectie Arbeid & Gezondheid NIP de Jonge Doctorenlezing. Tijdens deze bijeenkomst zal ik een lezing geven over werkverslaving. Wat is werkverslaving? Hoe herken je werkverslaving? Welke factoren dragen bij aan werkverslaving? En wat zijn de gevolgen van werkverslaving? Daarnaast zullen dr. Maria Tims en dr. Peter Flach een lezing verzorgen. Meer informatie is hier te vinden.

Interview NRC Next
28 augustus 2014
Op maandag 25 augustus ben ik geïnterviewd door Linda Gottmer. Deze maand is er een Noors onderzoek gepubliceerd naar de omvang van werkverslaving. Hoe zit het met cijfers omtrent werkverslaving in Nederland? Het interview is deze week gepubliceerd in NRC Next en is hier te vinden.

Artikel ‘Bevlogen aan het werk of aan het werk verslaafd?’
18 juli 2014
Bevlogenen en werkverslaafden werken hard. Zij werken even hard. Echter, zij kunnen niet met elkaar vergeleken worden. Waar bevlogenen op een “goede” manier hard werken, werken werkverslaafden op een “slechte” manier hard. Een artikel over deze twee vormen van hard werken is hier te vinden.

Stress kost Nederlands bedrijfsleven nu al 800 miljoen
18 juli 2014
Uit cijfers van ArboNed blijkt dat het gemiddelde ziekteverzuim in de eerste helft van 2014 gelijk is aan de eerste helft van 2013: 3,8%. Echter, de verzuimduur is toegenomen. Was de gemiddelde verzuimduur in 2013 nog 24 dagen, nu is dat 26 dagen. Ook wordt er een toename in stressgerelateerd verzuim waargenomen. Tien procent van het aantal verzuimdagen heeft op dit moment te maken met stress. Dit is 8 keer zoveel als in 2009.
Meer informatie is hier te vinden.

Workshop ‘omgaan met emotionele belasting’
19 juni 2014
Werk gaat gepaard met inspanning en dus belasting. Er kan sprake zijn van fysieke belasting, cognitieve belasting of emotionele belasting. Sommige beroepen zijn onlosmakelijk verbonden met emotionele belasting. Hoewel het vaak lastig is om de emotionele belasting te verminderen, kunnen wij zelf kiezen hoe wij met deze belasting omgaan. Oftewel, wij kunnen zelf bepalen hoeveel invloed het op ons heeft. Op verzoek en onder de vlag van ArboNed heb ik een workshop samengesteld waarin omgaan met emotionele belasting centraal staat. In de workshop wordt stilgestaan bij de functie van positieve en negatieve emoties en hoe positieve emoties versterkt kunnen worden. Wij gaan aan de slag met drie oefeningen. Ook wordt er stilgestaan bij het belang van herstelmogelijkheden en hoe deze vergroot kunnen worden. De workshop is vandaag tweemaal gegeven en met veel enthousiasme ontvangen.

Interview Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden
11 juni 2014
Op vrijdag 25 april ben ik geïnterviewd door Patricia van der Zalm. In het interview stond werkverslaving centraal. Het interview is deze week gepubliceerd in Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden en is hier te vinden.